ECB

V RÁMCI ECB ZABEZPEČUJEME

Energetická certifikácia budov
 * v zmysle Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení Zákona č. 300/2012 Z. z. a jeho vykonávacej Vyhlášky č. 324/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 364/2012

Termovízne meranie budov
 * slúži na komplexnú nedeštruktívnu metódu zameranú na diagnostiku budov z tepelnotechnického hľadiska

Projektové hodnotenie - energetické kritérium
 * potreba tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2:2012/Z1:2016

Tepelnotechnické posudky
* v zmylse STN 73 0540-2:2012/Z1:2016

PHPP
* nástroj, ktorý slúži ako základ pre overenie certifikovaného pasívneho domu