TEPELNOTECHNICKÉ POSUDKY

Požadované tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov zabezpečujú tieto veličiny:
        - súčinitel' prechodu tepla konštrukcie (tepelný odpor stavebnej konštrukcie);
        - vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie;
        - množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok;
        - vzduchová priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií;
        - tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie;
        - potreba tepla na vykurovanie;
        - tepelná stabilita miestnosti.

* cena tepelnotechnických posudkov sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti riešenej úlohy

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Počet vykonaných tepelnotechnických posudkov: 43