TERMOVÍZNE MERANIE BUDOV

Pri tomto type merania sa jedná o nedeštruktívnu metódu zameranú na diagnostiku budov z tepelnotechnického hľadiska.
Rozlišujeme dva základné spôsoby termovízneho merania:
        - meranie z exteriéru;
        - meranie z interiéru.

Termovízne meranie z exteriéru
Tento spôsob merania sa najčastejšie používa na lokalizáciu a diagnostiku tepelných mostov na obvodovom plášti. Kritickými detailmi pri nezateplených objektoch sú sokle, obvodové vence, preklady otvorových konštrukcií, balkónové konzoly ale aj pôvodné okenné a dverné konštrukcie. Pri objektoch s aplikovaným kontaktným zatepľovacím systémom je možné termovíznym meraním skontrolovať uloženie tepelnoizolačných dosiek, počet a rozmiestnenie kotiev, vyhotovenie detailov otvorových konštrukcií a pod.
Exteriérové termovízne meranie sa používa napríklad aj pri kontrole fotovoltických intštalácií.

Klimatické podmienky majú výrazný vplyv na kvalitu a presnosť merania realizovaného z exteriéru, preto toto meranie nie je možné realizovať celoročne.

Termovízne meranie z interiéru
Meranie z interiéru za prirodzených tlakových podmienok je určené na kontrolu funkčných škár otvorových konštrukcií, podlahového, resp. stenového vykurovania, lokalizáciu miest s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženou tepelnou izoláciou nad stropom najvyššieho vykurovaného podlažia, ale aj na sledovanie úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení, detekciu pokodeného vodovodného potrubia, kontrolu tesnosti komína a pod. 

Na detekciu detailov so zníženou, resp. porušenou vzduchotesnosťou sa používa meranie z interiéru, ktorému predchádza vytvorenie podtlaku v miestnosti na 15-20 min. Počas podtlaku dôjde prisávaním studeného vzduchu z exteriéru k ochladeniu kritického detailu a jeho okolia. Kritickými detailmi z hľadiska vzduchotesnosti sú najmä funkčné škáry okien a dverí, spoje parotesnej fólie, prestupy konštrukcií cez parotesnú fóliu a napojenie, resp. ukončenie parotesnej fólie na štítové steny a pod.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Počet vykonaných termovíznych meraní budov: 11

RD BEČOV

Táto fotogaléria je prázdna.

NOVÁ TRŽNICA BRATISLAVA

Táto fotogaléria je prázdna.

BD BANSKÁ BYSTRICA

RD MODRA

RD ŠENKVICE

RD STARÉ HORY

Táto fotogaléria je prázdna.

RD KYNCEĽOVÁ

Táto fotogaléria je prázdna.

BD Hlaváčikova 37-49

Táto fotogaléria je prázdna.

BD Hlaváčikova 35

Táto fotogaléria je prázdna.