TERMOVÍZNE MERANIE BUDOV

Pri tomto type merania sa jedná o nedeštruktívnu metódu zameranú na diagnostiku budov z tepelnotechnického hľadiska.
Rozlišujeme dva základné spôsoby termovízneho merania:
        - meranie z exteriéru;
        - meranie z interiéru.

Termovízne meranie z exteriéru
Tento spôsob merania sa najčastejšie používa na lokalizáciu a diagnostiku tepelných mostov na obvodovom plášti. Kritickými detailmi pri nezateplených objektoch sú sokle, obvodové vence, preklady otvorových konštrukcií, balkónové konzoly ale aj pôvodné okenné a dverné konštrukcie. Pri objektoch s aplikovaným kontaktným zatepľovacím systémom je možné termovíznym meraním skontrolovať uloženie tepelnoizolačných dosiek, počet a rozmiestnenie kotiev, vyhotovenie detailov otvorových konštrukcií a pod.
Exteriérové termovízne meranie sa používa napríklad aj pri kontrole fotovoltických intštalácií.

Klimatické podmienky majú výrazný vplyv na kvalitu a presnosť merania realizovaného z exteriéru, preto toto meranie nie je možné realizovať celoročne.

Termovízne meranie z interiéru
Meranie z interiéru za prirodzených tlakových podmienok je určené na kontrolu funkčných škár otvorových konštrukcií, podlahového, resp. stenového vykurovania, lokalizáciu miest s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženou tepelnou izoláciou nad stropom najvyššieho vykurovaného podlažia, ale aj na sledovanie úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení, detekciu pokodeného vodovodného potrubia, kontrolu tesnosti komína a pod. 

Na detekciu detailov so zníženou, resp. porušenou vzduchotesnosťou sa používa meranie z interiéru, ktorému predchádza vytvorenie podtlaku v miestnosti na 15-20 min. Počas podtlaku dôjde prisávaním studeného vzduchu z exteriéru k ochladeniu kritického detailu a jeho okolia. Kritickými detailmi z hľadiska vzduchotesnosti sú najmä funkčné škáry okien a dverí, spoje parotesnej fólie, prestupy konštrukcií cez parotesnú fóliu a napojenie, resp. ukončenie parotesnej fólie na štítové steny a pod.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Počet vykonaných termovíznych meraní budov: 11

RD BEČOV

NOVÁ TRŽNICA BRATISLAVA

BD BANSKÁ BYSTRICA

RD MODRA

RD ŠENKVICE

RD STARÉ HORY

RD KYNCEĽOVÁ

BD Hlaváčikova 37-49

Táto fotogaléria je prázdna.

BD Hlaváčikova 35

Táto fotogaléria je prázdna.