PO

V RÁMCI PO ZABEZPEČUJEME

Stavebý požiarny dozor
 * v zmysle pripravovanej novely Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a neskorších predpisov

Protipožiarna bezpečnosť stavieb
 * v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a neskorších predpisov

Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby
* na základe § 4 písmena m) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov