POŽIARNOBEZPEČNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná za účelom predchádzania vzniku požiarov zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

* obsah dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike stavby ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
* požiarnobezpečnostnú charakteristiku užívanej stavby je potrebné vypracovať pre stavbu, ktorá bola vybudovaná pred rokom 1982 a počas jej užívania nebol zmenený účel využitia stavby alebo dispozičné riešenie. V prípade zmeny účelu stavby alebo dispozičného riešenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby.