PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

Komplexné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb:
        - vypracovanie analýzy nebezpečensta vzniku požiaru;
        - vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb;
        - posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb;
        - konzultačná a poradenská činnosť.

Požiadavky kladené na stavebný objekt z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti:
        - zabezpečenie požadovanej stability a nosnosti na určitý čas;
        - bezpečná evakuácia osôb;
        - zabezpečiť odvod tepla a splodín horenia;
        - zamedziť šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe, alebo na inú stavbu;
        - umožniť účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotke.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Počet projektových riešení protipožiarnej bezpečnosti budov: 160