STAVEBNÝ POŽIARNY DOZOR

V zmylse pripravovanej novely Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a neskorších predpisov bude potrebné vykonať v rámci kolaudácii stavby aj stavebný požiarny dozor.

Obsahom posudzovania stavby v kolaudačnom konaní je preverenie uskutočnenia stavby, podľa schválenej projektovej dokumentácie, a to najmä:
        - konštrukčné a dispozičné riešenie stavby;
        - vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami;
        - vybavenie stavby zariadeniami na protipožiarny zásah;
        - umiestnenie elektrotepelných spotrebičov a palivových spotrebičov, vyhotovenie dymovodov, komínov a ich označenie štítkom;
        - vyhotovenie vzduchotechnického potrubia a osadenie požiarnych klapiek a ich označenie;
        - zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, a vyhotovenie elektrických rozvodov v priestoroch podľa osobitného predpisu;
        - vyhotovenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia.

Zoznam dokladov v kolaudačnom konaní:
        - osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na montáž a kontrolu požiarnotechnického zariadenia;
        - potvrdenie o vykonaní kontroly elektrickej požiarnej signalizácie pri jej odovzdaní do prevádzky osobou s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly;
        - doklad o skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia alebo polostabilného hasiaceho zariadenia;
        - zoznam určených osôb zodpovedných za prevádzku, údržbu a obsluhu elektrickej požiarnej signalizácie, ako aj doklad o ich vyškolení na vykonávanie tejto činnosti;
        - doklad o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností stavebných výrobkov;
        - doklad o preukázaní zhody technických zariadení a technologických zariadení;
        - sprievodná dokumentácia a doklady o kontrole a odborných skúškach a prehliadkach požiarnotechnických zariadení a technických zariadení podľa osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi;
        - záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov;
        - potvrdenie o vykonaní preskúšania komína.
 * v zmysle Vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, príloha č. 8.