PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Komplexná projektová dokumentácia pozemných stavieb
        - projektová dokumentácia:
             * k územnému konaniu;
             * na stavebné povolenie;
             * realizačný projekt.

Autorský dozor 
        - kontrola priebehu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a dodržiavania podmienok stavebného povolenia;
        - konzultácie k spracovanej projektovej dokumentácii;
        - posudzovanie a schvalovanie návrhov zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Inžinierska činnosť
        - územné povolenie;
        - stavebné povolenie;
        - prípadné ústne konanie;
        - poradenstvo pri výbere projektu a pozemku, osadenie objektu na pozemok;
        - a iné.

 

Obsah projektu na stavebné povolenie:
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C 01. Celková situácia
E. Dokumentácia stavebných objektov

     SO 01 - Rodinný dom 
        - Stavebná a architektonická časť
        - Zdravotechnika a vykurovanie
        - Elektroinštalácia
        - Energetická hospodárnosť budovy - Projektové hodnotenie
        - Požiarna ochrana

Stavebná a architektonická časť
SO 01 - Rodinný dom

1. Písomná časť:                         
            Technická správa
2. Výkresová časť
            A-01. Pôdorys základov            M 1:50
            A-02. Pôdorys prízemia            M 1:50
            A-03. Pôdorys strechy               M 1:50
            A-04. Rez A - A                        M 1:50 
            A-05. Pohľady                        M 1:100